Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Iekšējās kārtības noteikumi

Malnavas koledžas

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS VIETAS VIŠĶI
DIENESTA VIESNĪCAS

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

1. Malnavas koledžas IP īstenošanas vietas VIŠĶI dienesta viesnīca iedala gultas vietu istabiņā.

2. Ieejot dienesta viesnīcā, katrs izglītojamais uzrāda caurlaidi.

3. Dienesta viesnīcā izglītojamie ievēro noteiktu dienas režīmu, izpilda Malnavas koledžas administrācijas, dienesta viesnīcu skolotāju norādījumus.

4. Istabiņā gultas vietu ierāda dienesta viesnīcas skolotāji.

5. Dienesta viesnīcā nepierakstītām personām atrasties aizliegts.

6. Vakarā pēc 22.00 dienesta viesnīcas ārdurvis tiek slēgtas. Izglītojamos, kas ieradušies pēc  22.30 reģistrē speciālā žurnālā un ziņo kursa audzinātājam.

7. Dienesta viesnīcā dzīvojošie izglītojamie no rīta ceļas atbilstoši dienas režīmam (izņemot slimos ar gultas režīmu, kuri tiek reģistrēti dienesta viesnīcas žurnālā).

8. Dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo pienākumi:

             * uzturēt tīrību un kārtību istabiņā;

             * uzturēt kārtīgu visu dienu saklātu gultu, skapīti, apģērbu, apavus un kopējās lietošanas telpas;

             * vakarā mācāmstundu laikā no 19.00 – 20.00 visiem izglītojamajiem jāatrodas savās istabiņās un jāmācās;

             * šajā laikā aizliegts staigāt pa koridoru, lietot magnetofonu, televizoru, radioaparatūru;

             * ievērot naktsmieru no 23.00 līdz 7.00. Šajā laikā ir jāizslēdz gaisma, visa elektriskā aparatūra, sildierīces.

9.   Istabiņā jābūt dzīvojošo sarakstam, dežurantu sarakstam, istabiņas kārtības burtnīcai, inventāra sarakstam.                                                                           
10. Dienesta viesnīcas istabiņas ienest un glabāt darba rīkus un traukus no skolas ēdnīcas kategoriski aizliegts.

11. Katrs dienesta viesnīcā dzīvojošais izglītojamais atbild pats par savām personīgajām mantām, par lietošanā iedoto istabiņas inventāru. Par istabiņas, stāva un inventāra bojāšanu atbild vainīgais, bet, ja tas nav noskaidrots, tad zaudējumu sedz visi istabā, stāvā dzīvojošie izglītojamie vienādās daļās.

12. Istabiņas dežurants divas reizes dienā sakopj istabu un kopējās lietošanas telpas (no 7.45 – 8.00 rītā un no 18.30 – 19.00 vakarā). Aizejot un mācību stundām istabiņu dežurants aizslēdz un atslēgu nodod dienesta viesnīcas dežurantam.

13. Katrs dienesta viesnīcā dzīvojošais izglītojamais ir atbildīgs par elektroenerģijas taupīgu izmantošanu. Izejot no istabas, izslēdz gaismu.

14. Katrs izglītojamais ievēro sanitāri - higiēniskās normas, mazgājas rītos un vakaros, izvēdina istabiņu, 10 dienās reizi nomaina gultas veļu, katru pirmdienu un ceturtdienu istabiņās izdara ģenerāltīrīšanu.

15. Katrā dienesta viesnīcas stāvā tiek nozīmēts stāva dežurants, kurš atbild par dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo disciplīnu stāvos.

16. Dienesta viesnīcā dzīvojošiem izglītojamiem jāatrodas savā istabiņā no 19.00 – 20.00 un no 22.00 – 7.30.

17. Dienesta viesnīcā dzīvojošiem izglītojamajiem AIZLIEGTS:

          * turēt istabā ātri bojājošos produktus;

          * turēt un lietot apsildāmās iekārtas;

          * vakarā mācību stundu laikā un naktsmiera laikā aizliegts lietot magnetofonu, televizoru, radioaparatūru;

          * smēķēt istabā un kopējās lietošanas telpās;

          * mācību stundu laikā atrasties dienesta viesnīcā, izņemot slimos;

          * izkāpt un iekāpt pa logiem;

         * pārnest vienas istabas inventāru otra bez viesnīcas skolotāja atļaujas;

         * aizliegts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, alu, sprāgstvielas, toksiskas vielas.

18. Izglītojamajiem, kuri neievēro, ignorē dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus, pēc dienesta viesnīcas padomes lēmuma vai administrācijas, pedagoģiskās padomes sēdes lēmuma tiek piemēroti sekojoši sodi: aizrādījums, rājiens, brīdinājums par izslēgšanu no dienesta viesnīcas, izslēgšana no dienesta viesnīcas iemītnieku skaita.