Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošana

Pievienots: 23.07.2011 08:07 

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.2.1.1.4. apakšaktivitātes
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
īstenošana


 

Aktivitātes 1.2.1.1.4. ieviešanas nosacījumi pirmajā īstenošanas gadā
 
1.  Tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumiem Nr. 578 (turpmāk – MK)
2. Starp VIAA un IZM noslēgta Vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001
3. Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods 02.03.2009. - 31.08.2013.
4. Atbalstāmā darbība - mērķstipendiju fonda nodrošināšana un mērķstipendiju piešķiršana izglītojamiem akreditētās profesionālās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas šādās prioritārās izglītības tematiskajās jomās: inženierzinātnes un tehnoloģijas, arhitektūra un būvniecība (MK 13.p.);
5. Mērķstipendiju izglītojamajam piešķir, sākot ar otro mācību gadu (MK 64.p.);
6. Mērķstipendijas apjoms no 20 līdz 50 latiem (MK 48.2.p.);
7.  Mērķstipendiju var piešķirt līdz 10 mēnešiem kārtējā mācību gadā (MK 68.p.).
8.  Mērķstipendiju nepiešķir šādos gadījumos (MK 49.p.):
-   ikmēneša sekmju vērtējumā izglītojamā mācību sasniegums ir mazāks par četrām ballēm vai nav ieskaitīts, vai ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi, un tie pārsniedz divas mācību stundas vienā mācību nedēļā;
-   izglītojamais atrodas ieslodzījuma vietā;
-   izglītojamais veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā;
-   izglītojamā ir grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā;
-   papildus stipendijai, kas noteikta normatīvajos aktos par valsts budžeta finansēto stipendiju saņemšanas kārtību, izglītojamais saņem arī citu normatīvajos aktos noteiktu valsts atbalstu noteiktas nozares izglītības programmas apguvei.

         Višķu Profesionālās vidusskolas audzēkņu ESF mērķstipendijas saņemšanas rezultātu apkopojums 2010.gada jūnijā:
                     audzēkņu skaits – 298 
                               %             - 59,7 
                                summa     - 5585,00 Ls

         Višķu Profesionālās vidusskolas audzēkņu ESF mērķstipendijas saņemšanas rezultāti 2009./2010.m.g.
                   I pusgads:
                                        %        -  55,9
                              summa       -  21661,00 Ls
                  II pusgads:
                                        %      -  57
                                summa      -  33233,00 Ls

 
 

Autors: d.v. mācību darbā Ruta Līvmane