Višķu Profesionālās vidusskolas mājas lapa izveidota un uzlabota pateicoties ESF līdzfinansējumam

„Profesionālās orientācijas pasākumi Višķu Profesionālajā vidusskolā”.

Pievienots: 02.11.2007 06:11
 

Projekta identifikācijas Nr. 2006/0186/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0100/0026/
Kopējās projekta izmaksas: 5099,89 LVL (pieci tūkstoši deviņdesmit deviņi lati 89 santīmi)
Projekta īstenošanas termiņš: no 2006. gada 1. septembra līdz 2007. gada 30. jūnijam
Projekta mērķa grupa:
Projekts orientēts uz Latgales dienvidaustrumu daļā- Daugavpils, Preiļu, Krāslavas, Jēkabpils un Rēzeknes rajonos dzīvojošiem jauniešiem un jaunietēm vecumā no 14 līdz 20 gadiem, viņu vecākiem un vispārizglītojošo skolu skolotājiem.
Projekta mērķis:
Savlaicīgi sniegt jauniešiem izsmeļošu informāciju par apgūstamo profesiju, konkrētu izglītības programmu un Višķu Profesionālo vidusskolu, ka arī reāli iepazīstināt potenciālos nākamos izglītības iestādes audzēkņus ar izglītības iestādi, mācību bāzi un novitātēm, mācību iestādes tradīcijām, cilvēkiem, kas mācījušies vidusskolā un pašlaik sekmīgi strādā izvēlētajā specialitātē savā novadā un valstī; veidot saskarsmi ar vidusskolas pašpārvaldi, ar citiem jauniešiem, kas jau mācās vidusskolā, kā arī informēt jauniešu vecākus un sabiedrību kopumā ar profesionālās izglītības attīstības tendencēm un mūsdienu prasībām jaunajiem speciālistiem.