Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Jaunumi

Par mācību gada sākumu Višķu PV
Pievienots: 30.08.2011 11:08
Uzsākot 2011./2012 mācību gadu, Višķu Profesionālā vidusskola aicina savus audzēkņus uz "Zinību svētkiem", kas notiks 5. septembrī.
Profesionālās izglītības skolotāji stažējas uzņēmumos
Pievienots: 30.08.2011 10:08
ES projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU” ietvaros Višku Profesionālās vidusskolas profesionālo priekšmetu skolotāji Anna Vasiļjeva, Zinaīda Vingre un Irēna Sipoviča veselu nedēļu (no 8.augusta līdz 12. augustam), stažējās uzņēmumā KS "Mūsmāju Dārzeņi”.
UZMANĪBU, AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA TURPINĀS !
Pievienots: 27.07.2011 07:07
Izlaidums
Pievienots: 21.06.2011 11:06
Vēl viens mācību gads noslēdzas
Pievienots: 20.06.2011 05:06
Skolā audzēkņiem ir iestājies ļoti atbildīgs laika periods – tuvojas mācību gada noslēgums, it sevišķi ceturto kursu audzēkņiem, kam ir gala pārbaudījumu laiks.
ESF mērķstipendijas par maiju
Pievienots: 16.06.2011 11:06
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001) Višķu Profesionālajā vidusskolā mērķstipendiju par maiju no 288 saņēmuši 158 izglītojamie, tie ir 54,9 % no izglītojamo kopskaita. Stipendija izmaksāta 4888,00 Ls apmērā