Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Jaunumi

Izlaidums
Pievienots: 21.06.2011 11:06
Vēl viens mācību gads noslēdzas
Pievienots: 20.06.2011 05:06
Skolā audzēkņiem ir iestājies ļoti atbildīgs laika periods – tuvojas mācību gada noslēgums, it sevišķi ceturto kursu audzēkņiem, kam ir gala pārbaudījumu laiks.
ESF mērķstipendijas par maiju
Pievienots: 16.06.2011 11:06
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001) Višķu Profesionālajā vidusskolā mērķstipendiju par maiju no 288 saņēmuši 158 izglītojamie, tie ir 54,9 % no izglītojamo kopskaita. Stipendija izmaksāta 4888,00 Ls apmērā