Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.394 “Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju” no 2015.gada 1.septembra Višķu Profesionāla vidusskola pievienota Malnavas koledžai

Покупки

Elektrotehnika un elektrības izmantošana - lekciju konspekta izstrādāšana
Pievienošanas datums: 27.01.2012 08:01


Ieguldījums tavā nākotnē!

“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

Nr. 2009/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006

 

Ziņas par pasūtītāju

                      
Viduslatgales Profesionālā vidussskola
                       Reģistrācijas Nr.  4231002876
                       PVN reģistrācijas kods LV 90009613236
                      Juridiskā adrese: Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV- 5304
                      Tālruņi:65476051(fax), 65476051
                      E-pasts: viski@vpv.edu.lv 
                      Mājas lapa www.viskipv.lv 
Kontaktpersona - Veronika Skusāne, tālr. 65476053, e-pasts: veronikaskusane@inbox.lv

Iepirkuma prikšmets
                     
"Elektrotehnika un elektrības izmantošana" lekciju konspekta izstādāšana.

Iepirkums tiek veikt saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk-ESF)  līdzfinansēta projekta "“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana” (līguma Nr .2009/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006) īstenošanu.

 

Darba burtnīcas izstrāde
Pievienošanas datums: 18.01.2012 07:01


Ieguldījums tavā nākotnē!

“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

Nr. 2009/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006

 

Ziņas par pasūtītāju

                      
Viduslatgales Profesionālā vidussskola
                       Reģistrācijas Nr.  4231002876
                       PVN reģistrācijas kods LV 90009613236
                      Juridiskā adrese: Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV- 5304
                      Tālruņi:65476051(fax), 65476051
                      E-pasts: viski@vpv.edu.lv 
                      Mājas lapa www.viskipv.lv 
Kontaktpersona - Veronika Skusāne, tālr. 65476053, e-pasts: veronikaskusane@inbox.lv

Iepirkuma prikšmets
                    
Darba burtnīcas  "Spēkratu uzbūve" izstādāšana.

Iepirkums tiek veikt saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk-ESF)  līdzfinansēta projekta "“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana” (līguma Nr .2009/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006) īstenošanu.

 

Praktisko dabru burtnīcas izstrāde
Pievienošanas datums: 09.01.2012 07:01


Ieguldījums tavā nākotnē!

“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

Nr. 2009/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006


 

Ziņas par pasūtītāju

                      
Viduslatgales Profesionālā vidussskola
                       Reģistrācijas Nr.  4231002876
                       PVN reģistrācijas kods LV 90009613236
                      Juridiskā adrese: Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV- 5304
                      Tālruņi:65476051(fax), 65476051
                      E-pasts: viski@vpv.edu.lv 
                      Mājas lapa www.viskipv.lv 
Kontaktpersona - Veronika Skusāne, tālr. 65476053, e-pasts: veronikaskusane@inbox.lv

Iepirkuma prikšmets
                    
Praktisko darbu burtnīcas "Fizika"" izstādāšana.

Iepirkums tiek veikt saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk-ESF)  līdzfinansēta projekta "“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana” (līguma Nr .2009/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006) īstenošanu.

 

Māšinu tehniskā ekspluatācija un remonts - lekciju konspekta un praktisko darbu uzvdevumu izstrādāšana
Pievienošanas datums: 04.01.2012 07:01


Ieguldījums tavā nākotnē!

“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

Nr. 2009/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006

 

Ziņas par pasūtītāju

                      
Viduslatgales Profesionālā vidussskola
                       Reģistrācijas Nr.  4231002876
                       PVN reģistrācijas kods LV 90009613236
                      Juridiskā adrese: Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV- 5304
                      Tālruņi:65476051(fax), 65476051
                      E-pasts: viski@vpv.edu.lv 
                      Mājas lapa www.viskipv.lv 
Kontaktpersona - Veronika Skusāne, tālr. 65476053, e-pasts: veronikaskusane@inbox.lv

Iepirkuma prikšmets
                    "Māšinu tehniskā ekspluatācija un remonts"  lekciju konspekta un praktisko darbu uzvdevumu izstrādāšana.

 
Iepirkums tiek veikt saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk-ESF)  līdzfinansēta projekta "“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana” (līguma Nr .2009/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006) īstenošanu.

 

Mācību metodiskais materiāls "Agronomija"
Pievienošanas datums: 10.12.2011 06:12


Ieguldījums tavā nākotnē!

“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

Nr. 2009/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006


 

Ziņas par pasūtītāju

                      
Viduslatgales Profesionālā vidussskola
                       Reģistrācijas Nr.  4231002876
                       PVN reģistrācijas kods LV 90009613236
                      Juridiskā adrese: Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV- 5304
                      Tālruņi:65476051(fax), 65476051
                      E-pasts: viski@vpv.edu.lv 
                      Mājas lapa www.viskipv.lv 
Kontaktpersona - Veronika Skusāne, tālr. 65476053, e-pasts: veronikaskusane@inbox.lv

Iepirkuma prikšmets
                    
Mācību metodiska materiāla "Praktiskās mācības uzdevumu burtnīca "Agronomija"" izstādāšana.

Iepirkums tiek veikt saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk-ESF)  līdzfinansēta projekta "“Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana” (līguma Nr .2009/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006) īstenošanu.

 

 

„Programmas „Lauksaimniecība” un „Lauksaimniecības tehnika” izglītojamo kvalifikācijas prakses vietas nodrošinājums pie darba devēja”
Pievienošanas datums: 29.07.2011 14:07

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTIEM UN IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
                                 https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/NOLIK_KP_VPV_2011_5_ESF.doc

Datorprogrammu iegāde
Pievienošanas datums: 28.07.2011 13:07

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTIEM UN
IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

1. Iepirkumaidentifikācijas numurs

             VPV2011/4 ESF.
 

2. Ziņas par pasūtītāju

    2.1. Pasūtītājs ir Višķu Profesionālā vidusskola  (turpmāk tekstā – Pasūtītājs):

            Vispārējais reģistrācijas Nr. 4231002555
            Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031211
           Adrese: Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481
           Tālr. Nr. +371 65476051
           Faksa Nr.: +371 65476056
           E-pasts: viski.pv@inbox.lv

           Mājaslapas adrese: www.viskipv.lv

   2.2. Pasūtītāja kontaktpersona - Veronika Skusāne, tālr. 65476053, e-pasts: veronikaskusāne@inbox.lv.

   2.3. Iepirkumu veic ar Višķu Profesionālās vidusskolas direktora 28.05.2010. rīkojumu Nr.27-p izveidotā iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - komisija).

3. Iepirkuma priekšmets

   3.1. Iepirkuma priekšmets ir datorprogrammu piegāde, uzstādīšana un darbinieku apmācība, kas tiek veikta saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā  (3.pielikums) noteiktajām prasībām (turpmāk tekstā - Prece).


   3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts trijās daļās:

          1. daļa – Grāmatvedības datorizētās uzskaites datorprogramma (3 komplekti - katrs komplekts paredzēts citai izglītības iestādei);
          2. daļa – Liellopu ēdināšanas datorprogramma (3 komplekti);
          3. daļa – Rasēšanas (Tehniskās grafikas) datorprogramma (4 komplekti).
 

   3.3. Pretendentstiesīgsiesniegt vienu piedāvājumu par vienu daļu vai par vairākām daļām. 

   3.4. Preces piegādes termiņš – viens mēnesis no līguma parakstīšanas dienas.

   3.5. CPV kods.– 72250000-2.

   3.6. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) līdzfinansēta projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu „Lauksaimniecība” un „Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana” (līguma Nr.2010/0094/IDP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006) īstenošanu. 


PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTIEM UN  IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
                              
https://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/datorprogrammas%20iegade.doc
 


 

Paziņojums par neslēgto līgumu "Informācijās tehnoloģiju aprīkojuma piegāde"
Pievienošanas datums: 21.07.2011 08:07

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
 

Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "ATEA", 40003312822
Pasta adrese: Ūnija iela 11a, Rīga, LV-1039
Tālruņa numurs: 67819050
Faksa numurs: 67819050
Interneta adrese: www.atea.lv

Informācijas par līgumcenu

Piedāvātā līgumcena (bez PVN) Ls 2957,58
Kopēja līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN) Ls 2957,58

PpPpp
PkkPPiedāvātā līgumcena (bez PVN0In pppppp
 

Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde
Pievienošanas datums: 26.05.2011 07:05

Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu "lauksaimniecība", "Lauksaimniecības tehnika" un "Autotransports" īstenošana

 

Adrese un kontaktpersona:

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Višķu profesionālā vidusskola, 90000031211
Pasta adrese: Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481
Tālruņa numurs: 65476053
Faksa numurs: 65476066
E-pasts: veronikaskusane@inbox.l
Interneta adrese: www.viskipv.lv

Līguma priekšmets:

Informācījas tehnoloģiju aprīkojuma iegādeIepirkuma identifikācijas numurs:

Višķu PV 2011/3 ERAF

Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus:

Iepirkuma dokumentus var iesniegt līdz 07.06.2011. 
 
Darba burtnīcas izstrāde
Pievienošanas datums: 10.05.2011 12:05


 

 

Ieguldījums tavā nākotnē!


 “Profesionālās vidējās izglītības programmu “Lauksaimniecība” un “Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana”
 
1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”
 
Nr. 2009/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006